Privacybeleid

Boek je verblijf

 
 

Privacybeleid City Apartments Grendelplein


City Apartments Grendelplein BV respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens City Apartments Grendelplein BV verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

City Apartments Grendelplein BV verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt City Apartments Grendelplein BV veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van City Apartments Grendelplein BV.

Doel verwerking persoonsgegevens

City Apartments Grendelplein BV verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Op juiste manier verwerken van reserveringen
 • Innen van declaraties
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • Marketing- en communicatieactiviteiten
 • Werving en selectie


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

City Apartments Grendelplein BV verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt City Apartments Grendelplein BV omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

City Apartments Grendelplein BV verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang


Delen van persoonsgegevens met derden

City Apartments Grendelplein BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van City Apartments Grendelplein BV, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan City Apartments Grendelplein BV persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van City Apartments Grendelplein BV uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door City Apartments Grendelplein BV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.  

Beveiliging persoonsgegevens

City Apartments Grendelplein BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval City Apartments Grendelplein BV gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal City Apartments Grendelplein BV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

City Apartments Grendelplein BV bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij City Apartments Grendelplein BV aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: City Apartments Grendelplein BV, t.a.v. Dhr. M. Gunduz
Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u zich wenden tot City Apartments Grendelplein BV, telefonisch te bereiken via +31 6 17 38 488.

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 1. Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. Recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 3. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. Recht van verzet
 5. Recht op dataportabiliteit
 6. Recht op vergetelheid
 7. Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. DIY Apartments Group BV neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media 

Op de website(s) van City Apartments Grendelplein, www.cityapartmentsgrendelplein.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. City Apartments Grendelplein houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacybeleid van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

City Apartments Grendelplein BV houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door City Apartments Grendelplein BV verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van City Apartments Grendelplein BV te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van City Apartments Grendelplein BV op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van City Apartments Grendelplein maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van City Apartments Grendelplein geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. City Apartments Grendelplein heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt City Apartments Grendelplein een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door eenieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. City Apartments Grendelplein is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft City Apartments Grendelplein dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.  

Aanpassing privacybeleid

City Apartments Grendelplein heeft het recht de inhoud van dit privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacybeleid worden op onze website (www.cityapartmentsgrendelplein.nl) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacybeleid kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking / Privacy Officer van DIY Apartments Group BV via mailadres; info@cityapartmentsgrendelplein.nl.

Postadres:
Grendelplein 8
6301BS Valkenburg

Vestigingsadres:
Grendelplein 8
6301BS Valkenburg

E-mailadres: info@cityapartmentsgrendelplein.nl
Telefoon: +31 6 17 38 488

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 80896510.


Deze privacyverklaring is op 18 - 11 - 2021 vastgesteld.